Obecné podmínky

Kempink Planik poskytuje ubytovací služby na základě uveřejněných informací a podle popisu a termínu potvrzené rezervace.

Rezervace a platby

Dotazy a rezervace ubytování je možné zaslat e-mailem, telefonicky, faxem nebo předat osobně v kanceláři Kempinku Planik. Při rezervaci, zákazník potvrzuje, že je obeznámen s těmito Všeobecnými podmínkami poskytování ubytovacích služeb, a že s nimi plně souhlasí. Na základě toho, se všechno co je v těchto podmínkách uvedeno stává právním závazkem jak pro Kempink Planik, tak pro hosta. Při rezervaci, je zákazník povinen poskytnout veškeré informace potřebné k rezervaci.

Pro rezervaci ubytování je potřeba zaplatit akontaci v závislosti na vybraném způsobu platby, zbytek obnosu je nutné zaplatit nejpozději 15 dnů před začátkem užívání služeb nebo na recepci Kempinku Planik v den příjezdu do kempu. Vše je závislé na modelu platby, který je potvrzen v rezervaci.

Pobytové poplatky

Podle platného Zákona o pobytových poplatcích Republiky Chorvatsko, je host povinen zaplatit pobytový poplatek současně s placením ubytovacích služeb.

Mládež od 12. do 18. let mají slevu 50% z této částky, děti do 12 let poplatek neplatí.

Cena ubytování

Cena ubytování zahrnuje základní služby tak, jak je popsáno v rezervaci na danou ubytovací jednotku. Zvláštní služby jsou takové služby, které nejsou zahrnuty v ceně ubytování, proto je zákazník platí zvlášť. Ceny za ubytování jsou uvedeny v Eurech. Kempink Planik si vyhrazuje právo na změnu zveřejněných cen. Hostům, kteří zaplatili zálohu za rezervaci, Kempink Planik garantuje ceny za ubytování, uvedené ve výpočtu, za nichž byla zaplacena záloha. Pokud ke změně cen dojde před zálohovou platbou, je kemp Planik povinen o této změně zákazníka informovat.

Jestliže je v ubytovací jednotce více osob než kolik je napsáno na voucheru, má poskytovatel služeb právo nenahlášeným osobám přerušit pobyt nebo požadovat na místě za tyto hosty doplatek.

Kategorie a popis služeb

Nabízené ubytovací jednotky jsou popsány podle oficiální kategorizace kompetentní instituce a informace jsou na základě skutečného stavu jednotky zveřejněny.

Právo Kempinku Planik na změnu a storno

Kempink Planik si ponechává právo na změnu rezervace v případě okolností, které nelze předvídat, odvrátit nebo odstranit.

Právo hosta na změnu nebo storno

V případě, že si zákazník přeje změnit nebo zrušit rezervaci na vlastní žádost, musí tak učinit písemně (e-mailem nebo faxem). Změnou se rozumí - změna v počtu lidí nebo v datu začátku nebo v ukončení pobytu alespoň 30 dní před příjezdem.

První změna rezervace, pokud je bez dodatečných nákladů, bude provedena zdarma. Za každou další změnu rezervace budou účtovány náklady na změnu ve výši 15 € (EUR) a to za každou změnu. V případě, že změna rezervace není možná a pokud zákazník z tohoto důvodu od potvrzené rezervace ustoupí, platí níže uvedené stornovací podmínky. Změna ubytování a každá další změna do 30 dnů před začátkem rezervace nebo v průběhu rezervace se bere jako její zrušení.

V případě zrušení, představuje datum doručení písemného zrušení rezervace základ pro výpočet stornovacích poplatků, jako je uvedeno níže:

• storno, jsou storno poplatky ve výši 35% z celkové ceny ubytování (pronajímatel si ponechává zaplacenou kauci),
• storno od 14 do 9 dnů před začátkem užívání služeb, jsou storno poplatky ve výši 50% z celkové ceny ubytování,
• storno od 8 do 2 dnů před začátkem užívání služeb, jsou storno poplatky ve výši 80% z celkové ceny ubytování,
• storno 1 den před začátkem užívání služeb nebo pokud host nepřijede nebo zruší pobyt již po začátku rezervovaného termínu, jsou storno poplatky 100% celkové ceny ubytování.

Pokud host nedorazí do rezervované ubytovací jednotky do půlnoci dne rezervovaného pro začátek dané služby a ani nenahlásí tuto skutečnost Kempinku Planik, bere se rezervace jako stornovaná a vypočítávají se stornovací poplatky na základě výše uvedeného. Pokud skutečné stornovací náklady převyšují výše uvedené náklady na storno, vyhrazuje si Kempink Planik právo vyúčtovat tyto skutečně vzniklé náklady. Jestliže host, který ruší svou rezervaci, za sebe najde náhradu, tak mu bude Kempink Planik účtovat pouze náklady spojené s touto změnou.

Povinnosti kempu Planik

Povinností Kempu Planik je starost o poskytování služeb a také o výběr poskytovatelů služeb. Současně je jeho povinností starat se o práva a zájmy hostů v souladu s dobrými zvyky v cestovním ruchu. Kemp Planik bude všechny uvedené povinnosti plně dodržovat, s výjimkou mimořádných okolností.

Povinnosti hosta

Host musí:

• vlastnit platné cestovní doklady,
• dodržovat celní a devizové předpisy v republiky Chorvatska
• řídit se pravidly domácího řádu v ubytovacích objektech a v dobré víře spolupracovat s poskytovateli služeb,
• při příjezdu předat poskytovateli služeb dokument o zaplacení služby (Voucher – obdržený poštou nebo emailem).

V případě nedodržení daných povinností, host ručí za vzniklou škodu a vzniklé náklady jdou na jeho účet. Potvrzením rezervace host souhlasí s tím, že případné jim způsobené škody poskytovateli služeb na místě uhradí.

Zavazadla

Kemp Planik nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu zavazadel, odcizení zavazadel nebo cenností v ubytovací jednotce (doporučujeme pronájem bezpečnostní schránky). Ztráta zavazadla nebo odcizení majetku se hlásí poskytovateli ubytovacích služeb a místní policejní stanici.

Reklamace

Jsou-li nabízené služby nekvalitní, může host na základě předložení písemné stížnosti požadovat náhradu. Každý host má právo podat stížnost v případě neobdržení zaplacené služby. Host - držitel rezervace, stížnost podává.

Vyřízení stížnosti:

• Host je povinen v den příjezdu reklamovat ihned u poskytovatele služeb neodpovídající službu a informovat o tom úřad Kempu Planik emailem na info@planik.hr nebo telefonicky na čísle 00 385 23 65 14 31. Host je povinen spolupracovat s poskytovatelem služeb v dobré víře v nápravě problému. Pokud host odmítne přijmout řešení, které odpovídá zaplacené službě, Kemp Planik není povinen přijmout v této věci žádné další stížnosti.

• Pokud ani po intervenci zástupců Kempu Planik na místě není problém vyřešen, vytvoří zástupce písemné potvrzení ve dvou kopiích, jednu kopii pro Kemp Planik a druhou pro hosta. V tomto případě, nejpozději 28 dnů po návratu z dovolené, musí host poslat písemnou stížnost dohromady s potvrzením zástupce, dokládajícími dokumenty a fotografiemi, které prokazují důvody pro stížnost, Kempu Planik na email info@planik.hr nebo poštou na adresu Camping Planik, P.P.25, HR-23248 Ražanac. Kemp Planik bude brát v úvahu pouze stížnosti řádně podané do 28 dnů.

• Kemp Planik je povinen učinit písemné rozhodnutí o stížnosti do 14 dnů po obdržení stížnosti. Kemp Planik může prodloužit termín řešení stížnost z důvodu shromažďování potřebných informací a ověřování stížnosti hostitele, maximálně však o 14 dnů. Kemp Planik bude takto řešit pouze ty stížnosti, které nebylo možno vyřešit na místě.

• Dokud Kemp Planik stížnost nevyřeší, zdrží se host řešení nebo poskytování informací kterékoliv třetí osobě, arbitráži sdružení chorvatských cestovních kanceláří nebo soudu.

Maximální odškodnění za stížnost může dosahovat nákladům na reklamovanou službu a nemůže zahrnovat služby již využité, stejně tak celkovou částku služby. To vylučuje právo klienta na ideální náhradu škody.

Příslušnost soudu

V případě, že host není spokojen s řešením své stížnosti, má právo na soudní arbitráž. V takovém případě je určena pravomoc soudnímu dvoru v Zadaru.

Upozornění

Po zaplacení zálohy nebo celkové částky host (zákazník) plně akceptuje tyto Obchodní podmínky.