Splošni pogoji namestitve v AK Planik

Avtokamp Planik zagotavlja namestitev po objavljenih informacijah ter po opisu in terminu v skladu s potrjeno rezervacijo.

Rezervacije in plačila

Povpraševanja in rezervacije namestitve se pošiljajo po e-mail-u, telefonu, telefaksu ali osebno v poslovalnici Avtokamp Planik. Pril rezervaciji gost potrdi, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji namestitve in, da jih v celoti sprejme. Na ta način vse kar je navedeno v teh Splošnih pogojih postane pravna obveza kakor za gosta tako tudi za Avtokamp Planik. Pri rezervaciji je gost dolžen dati vse podatke, ki jih zahteva postopek rezervacije.

Za rezervacijo namestitve je potrebno vplačati akontacijo odvisno od izbranega modela plačila, ostali znesek pa se vplača najpozneje 15 dni pred začetkom uporabe namestitve, ali na recepciji Avtokampa Planik na dan prihoda v kamp, odvisno od modela plačanja s katerim je gost seznanjen pri potrdilu rezervacije.

Turistična taksa

Po veljavnem Zakonu o turistični taksi Republike Hrvaške, je gost dolžen plačati turistično takso istočasno s plačilom namestitve.

Mladi od 12. do 18. rojstnega dne imajo popust 50% na ta znesek in otroci do 12. rojstnega dne ne plačajo turistične takse.

Cena namestitve

Cena namestitve vsebuje osnovno storitev kakor je opisano ob enoti namestitve iz rezervacije. Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno namestitve in jih gost mora plačati posebej. Cene namestitve so objavljene v EUR. Avtokamp Planik si pridrži pravico do spremembe objavljenih cen. Gostom, ki so vplačali akontacijo za določeno rezervacijo Avtokamp Planik zagotavlja ceno namestitve, ki je navedena v izračunu na podlagi katerega je vplačan znesek akontacije. Če pride do spremembe pred plačilom akontacije, Avtokamp Planik se obveže obvestiti gosta o spremembi cene.

Če v rezervirano namestitveno enoto pride več oseb kot je naznačeno na potnih dokumentih (voucher), vršilec storitve ima pravico prikrajšati nenajavljene goste za namestitev, ali sprejeti vse goste z dodatnim plačilom za nenajavljene goste na licu mesta.

Kategorizacija i opis storitev

Ponujene namestitvene enote so opisane po uradni kategorizaciji pristojne inštitucije in na podlagi vpogleda v dejansko stanje namestitve pri objavi.

Pravica Avtokampa Planik do sprememb in odpovedi

Avtokamp Planik si pridrži pravico do spremembe rezervacije če nastopijo izredne okoliščine, ki se ne morejo predvideti, odpraviti ali ih se izogniti.

Pravica gosta do sprememb in odpovedi

Morebitne spremembe ali odpoved rezervacije je gost dolžen opraviti v pisni obliki (z e-mail-om, po pošti ali telefaksu). Za spremembo se smatra sprememba števila oseb ali datuma začetka in/ali konca koriščenja storitve najpozneje 30 dni pred začetkom koriščenja storitve.

Prva sprememba rezervacije, če je možna brez dodatnih stroškov, bo brezplačna. Za vsako naslednjo spremembo rezervacije bo treba plačati stroške spremembe v znesku 15 € (EUR). V primeru, da sprememba rezervacije ni mogoča in če gost zaradi tega odstopi od potrjene rezervacije, se bodo upoštevali spodaj omenjeni pogoji odpovedi rezervacije. Sprememba nastanitvene enote in vsaka sprememba znotraj 30 dni pred začetkom rezervacije ter med koriščenjem rezervacije se smatra za odpoved rezervacije.

V primeru odpovedi, datum prejema pisne odpovedi predstavlja osnovo za obračun stroškov odpovedi kakor sledi:

• za odpoved do 15 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 35% od cene namestitve (vplačana akontacaija se zadrži),
• za odpoved od 14 do 9 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 50% od cene namestitve,
• za odpoved od 8 do 2 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 80% od cene namestitve,
• za odpoved 1 dan pred začetkom koriščenja storitve, ali če gost ne pride oziroma odpove v rezerviranem terminu se zaračuna 100% znesek celotne cene namestitve.

V kolikor gost v rezervirano namestitveno enoto ne pride do polnoči na dan začetka storitve in se ni javil Avtokampu Planik, rezervacija se smatra za odpovedano ter se stroški odpovedi obračunajo kakor je zgoraj navedeno. Če so dejanski stroški odpovedi višji od zgoraj navedenih stroškov, Avtokamp Planik si pridrži pravico zaračunati dejanske stroške. V slučaju, da gost, ki odpove potovanje, najde drugega koristnika za isto rezervacijo, Avtokamp Planik bo zaračunal le dejanske stroške vezane za zamenjavo.

Obveze Avtokampa Planik

Dolžnost Auvokampa Planik je skrb za opravljanje storitev in izbiro vršilca storitev ter skrb za pravice in interese gostov kakor to nalagajo dobri poslovni običaji v turizmu. Avtokamp Planik bo vse obveze popolnoma izpolnil na omenjeni način, razen v izrednih okoliščinah.

Obveze gosta

Gost je dolžen:

• imeti veljavne potne dokumente,
• spoštovati carinske i devizne predpise RH Hrvatške,
• spoštovati hišni red v namestitvenih objektih ter sodelovati z vršilci storitev v dobri nameri,
• pri prihodu izročiti vršilcu storitev dokument o plačani storitvi (voucher, ki ga je prejel po pošti ali e-mail-u).

V primerih neupoštevanja teh obvez gost nosi stroške in odgovarja za nastalo škodo. S potrdilom rezervacije se gost obveže, da bo v primeru kakršnekoli škode, ki jo povzroči on sam, ali nekdo za katerega je on odgovoren, vršilcu storitve povrnil na licu mesta nastale stroške.

Prtljaga

Avtokamp Planik ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali zgubljeno prtljago kakor tudi ne za krajo prtljage ali dragocenosti v namestitvenem objektu (priporuča se najem sefa). Zgubljeno prtljago ali krajo je potrebno prijaviti vršilcu storitev in pristojni policijski postaji.

Reševanje pritožb

Če so ponujene storitve nekvalitetne, gost lahko zahteva s pisno pritožbo ustrezno odškodnino. Vsak gost ima pravico do pritožbe zaradi neopravljene plačane storitve. Vsak gost – nosilec potrjene rezervacije pritožbo predloži zasebno.

Postopek v zvezi s pritožbo:

• Gost je dolžen takoj na dan prihoda reklamirati pri vršilcu storitev neustezno storitev ter o tem obvestiti urad Avtokampa Planik z e-mail-om na info@planik.hr ali po telefonu na številko 00 385 23 65 14 31. Gost je dolžen sodelovati z vršilcem storitev v dobri nameri, da se vzroki pritožbe odstranijo. Če gost ne sprejme ponujeno rešitev pritožbe, ki ustreza vplačani storitvi, Avtokamp Planik ni dolžen upoštevati poznejši prigovor.

• V kolikor tudi po posegu zastopnika Avtokampa Planik problem ni bil rešen na licu mesta, zastopnik sestavi pisno potrdilo v dveh izvodih, enega za Avtokamp Planik in enega za gosta. V tem primeru najpozneje 28 dni po vrnitvi z dopusta je gost dolžen poslati pisno pritožbo skupaj s potrdilom zastopnika, s spremnimi dokumenti in fotografijami, ki dokazujejo opravičenost pritožbe, Avtokampu Planik po e-mail-u na info@planik.hr ali po pošti na naslov: Avtokamp Planik, P.P.25, HR-23248 Ražanac. Avtokamp Planik bo razmotril le popolnoma dokumentirane pritožbe, ki jih prejme v roku 28 dni.

• Avtokamp Planik se obveže izdati pisni sklep v zvezi s to pritožbo v roku 14 dni po prejemu pritožbe. Avtokamp Planik lahko odloži rok reševanja pritožbe zaradi zbiranja informacij in preverjanja dejstev, ki se navajajo v pritožbi, pri vršilcu storitev največ še za 14 dni. Avtokamp Planik bo reševal le pritožbe čigar vzrok se ni mogel odstraniti v mestu dopusta.

• Dokler Avtokamp Planik ne izda sklep, gost se odpove posredovanju kakršnekoli druge osebe, arbitraže «Udruge hrvatskih putničkih agencija» ali sodnega organa kakor tudi posredovanju informacij v sredstvih javnega obveščanja.

Najvišje nadomestilo za pritožbo lahko doseže znesek reklamiranega dela storitve in ne more zajeti že izkoriščene storitve kakor tudi ne celotnega zneska storitve. S tem se izključi pravica gosta do nadomestila za idealno škodo.

Pristojnost sodišča

Če gost ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, ima pravico do arbitraže. Za take primere je pristojno sodišče v Zadru.

Pripomba

S plačilom akontacije oziroma celotnega zneska za rezervacijo namestitve gost v celoti sprejme te Pogoje.